INFO O STADIONIE
CZĘSTOCHOWA
INFO O STADIONIE
HISTORIA
PRZED REMONTEM
PROJEKT
PRZEBUDOWA
KONTAKT
LINKI
FORUM
DOWNLOAD
ARCHIWUMCZĘSTOCHOWA

INFORMACJE OGÓLNE:

- Liczba ludności: 248 032 (2004 r.)

- Aglomeracja miejska: 362 300 (2004 r.)

- Powierzchnia miasta: 160 km2

- Gęstość zaludnienia: 1597 osób/km2

- Region: Małopolska Zachodnia (Staropolska)

- Współrzędne geograficzne: 50°48'N 19°07'E

- Wysokość n.p.m.: do 316,7 (Góra Ossona)

- Kod telefoniczny: (+48) 0-34

- Kod pocztowy: od 42-200 do 42-229 oraz 42-280

- Domena: czest.pl

- Tablice rejestracyjne: SC

- Oficjalna strona miasta: www.czestochowa.pl


Właśnie tak... Tak wygląda moje miasto nocą...
(foto: Zuza, wykonanie panoramy: Robson)


Panorama widokowa 360° z drugiego balkonu Świętej Wieży...
(foto: Robson, wykonanie panoramy: Robson)


>>> Mapa Częstochowy <<<

>>> Wielka Galeria Częstochowy <<<


Poniżej tylko trochę dla oka...


                 

Klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze
(foto: Janusz Stępień)


               

Archikatedra Św. Rodziny oraz Dworzec Kolejowy
(foto: Janusz Stępień)

               

Aula Politechniki Częstochowskiej i zdjęcie Częstochowy nocą

(foto: Janusz Stępień [l.] oraz "Sova"[p.] )


             

Huta Stali Częstochowa
(foto: Maciej Kusztal)

——————————————————————————————————

HISTORIA GRODU ZNAD WARTY


(foto: Maciej Pułkownik)

Prawdopodobnie początki Częstochowy wiążą się z osadą i gródkiem broniącym brodu na Warcie. Pierwsza wzmianka o prężnie rozwijającej się osadzie targowej, położonej na pograniczu Małopolski i Wielkopolski, na skrzyżowaniu rzeki i ważnego szlaku międzydzielnicowego prowadzącego z Krakowa przez Olkusz i Kalisz do Poznania, pochodzi z dokumentu biskupa krakowskiego Iwona, z roku 1220
.

        W roku 1370 Częstochowa stała się lennem Władysława, księcia opolskiego, palatyna Węgier i wielkorządcy Rusi Halickiej.

Krótki, dwudziestoletni okres działalności Władysława Opolczyka zaznaczył się w dziejach Częstochowy dwoma ważnymi faktami, przesądzającymi o jej dalszym rozwoju. Była to fundacja klasztoru  paulinów i uzyskanie praw miejskich.

        Na siedzibę dla paulińskiego konwentu św. Wawrzyńca, Książę Opolczyk wybrał kościół położony na obronnym wzniesieniu, górującym nad Częstochową. Hojnie wyposażył klasztor nadając mu m.in. położone w sąsiedztwie wsie, folwark i hutę żelaza. Ofiarował również zakonowi, sprowadzony z Rusi, obraz Matki Boskiej. Wkrótce, łaskami słynący wizerunek Madonny, zaczął przyciągać wiernych ze Śląska, Moraw, Prus i Węgier.

         Średniowieczne miasto było otoczone murami. W ówczesnym rynku stał ratusz, kramy, sukiennice. Życie gospodarcze Częstochowy i jej rozwój kształtowały się pomyślnie dzięki licznym przywilejom m.in. na targi, jarmarki, pobieranie myta mostowego. Mieszczanie trudnili się handlem, rzemiosłem ale również rolnictwem, ogrodnictwem i hodowlą. Funkcjonowały karczmy i zajazdy, choć obsługę coraz liczniejszej liczby pielgrzymów sprawowały raczej wsie przyklasztorne.


W tamtych czasach samorząd miasta stanowiła rada miejska, w której skład wchodził burmistrz, trzech rajców urzędujących oraz sześciu rajców tzw. dawniejszych z głosem doradczym, rekrutujących się z poprzednich dwóch kadencji rady.

        Na przełomie XV i XVI wieku rozwój miasta, wówczas przygranicznego, został zahamowany przez liczne klęski - najazdy, rabunki, grabieże i pożary. Walory obronne wzgórza jasnogórskiego zadecydowały o budowie fortyfikacji wokół zabudowań klasztornych. Z początkiem XVII wieku, twierdza Jasnogórska została włączona w system zamków obronnych, ciągnących się łańcuchem wzdłuż Jury Krakowsko - Częstochowskiej, a stanowiących osłonę przed zagrożeniem od strony Śląska. Obrona twierdzy w 1655 roku, w czasie "potopu szwedzkiego", niezwykle istotna dla losów wojny polsko-szwedzkiej, spowodowała rozprzestrzenienie się kultu cudownego obrazu Czarnej Madonny, patronki częstochowskiej warowni.

Częste działania wojenne nie oszczędzały miasta. Częstochowa była niszczona i rabowana. Wiek XVII i XVIII to lata najgłębszego jej upadku. Spadła o połowę liczba mieszkańców, wiele domów było zrujnowanych a sytuacja gospodarcza katastrofalna. Jednak sława klasztoru paulinów i cudownego obrazu Matki Boskiej przyciągała stale rosnące rzesze pielgrzymów. Na początku XVIII wieku, szybko rozwijająca się osada podklasztorna, położona przy drodze wieluńskiej, otrzymała prawa miejskie jako Nowa Częstochowa.

        W wyniku rozbiorów Częstochowa weszła w skład Królestwa Polskiego. Wiek XIX był dla niej okresem niebywałego rozkwitu. Podwaliny pod dynamiczny rozwój miasta dało połączenie Nowej i Starej Częstochowy w jeden organizm miejski. Formalne zatwierdzenie tego faktu nastąpiło postanowieniem Rady Administracyjnej Królestwa z 19 sierpnia 1826 roku, z równoczesnym nadaniem Częstochowie praw i przywilejów przysługujących miastom wojewódzkim. Na czele nowego samorządu miasta stanął pierwszy prezydent Częstochowy - Józef Gąsiorowski.

        Osią kompozycyjną zespolonego organizmu miejskiego stała się, wytyczona z rozmachem arteria komunikacyjna, stanowiąca  najkrótsze połączenie Starego Miasta z klasztorem i Nową Częstochową i doprowadzająca masy pielgrzymów do celu ich wędrówki. Wysadzona drzewami Aleja Najświętszej Maryi Panny stała się z czasem najbardziej charakterystycznym elementem miasta.

Na osi Alei wytyczono trzy place: przy Starym mieście przed kościołem św. Zygmunta - Nowy Rynek, w połowie drogi w kierunku Jasnej Góry - plac św. Jakuba, przed klasztorem - Rynek Jasnogórski. Zlikwidowano wały i okopy stanowiące fortyfikacje ziemne twierdzy jasnogórskiej a u stóp klasztoru założono parki miejskie. Uruchomienie linii kolei warszawsko - wiedeńskiej w 1846 roku dało miastu nowy impuls rozwoju gospodarczego. Powstawały liczne manufaktury i fabryki. Rozwinął się przemysł włókienniczy, metalurgiczny, drzewny, chemiczny. Wyrazem znaczenia gospodarczego miasta była zorganizowana w Częstochowie w 1909 roku ogólnokrajowa wystawa gospodarcza.

        W latach międzywojennych w Częstochowie wybudowano wodociągi i systemy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Powstała elektrownia, poprawił się stan dróg, uruchomiono komunikację miejską. Wzniesiono wiele obiektów użyteczności publicznej takich jak teatr, budynek starostwa powiatowego, pocztę, szpital, dom rzemiosła, liczne szkoły oraz miejskie boisko sportowe.

        Po zakończeniu wojny, zapadła decyzja o budowie kombinatu metalurgicznego i uczynieniu z Częstochowy siedziby ogólnokrajowego Zjednoczenia Kopalnictwa Rud Żelaza.

Był to fakt o przełomowym znaczeniu dla miasta. W szybkim tempie powstawały osiedla nowej zabudowy mieszkaniowej, w tym dla ludności napływowej znajdującej zatrudnienie w częstochowskich zakładach przemysłowych. Konieczność połączenia terenów Huty z terenami nowych dzielnic mieszkaniowych zadecydowała o budowie linii tramwajowej, której przebieg stał się nową osią kompozycyjną organizmu miejskiego.

 Powstanie państwowych wyższych uczelni: Politechniki i Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Akademia im. J. Długosza), a później także wyższych szkół niepublicznych podniosło rangę miasta jako znaczącego ośrodka akademickiego.

        Dzisiejsza Częstochowa jest ćwierćmilionowym, ważnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym, usługowym i administracyjnym o znaczeniu regionalnym. Jest również ośrodkiem ruchu pątniczego, który corocznie odwiedzają miliony pielgrzymów.

Panorama miasta, widoczna z Alei Najświętszej Maryi Panny, z dominantą wieży klasztoru Jasnogórskiego jest znana na całym świecie. To Aleje, będące z jednej strony główna ulicą handlową - centrum miasta, z drugiej zaś najważniejszą w Polsce "Via Sacra" - drogą pielgrzymów zdążających na Jasną Górę, nadają miastu specyficzny walor.


(foto: Maciej Pułkownik)

Wszelkie materiały, zamieszczone w tym artyklule pochodzą ze strony www.czestochowa.pl za wyjątkiem zdjęcia wykonanego przez "Sova" z www.forumczestochowa.pl